MENY STÄNG

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll Värmlands Stövarklubb 2023-04-22 i Arvika.

1: Justering av Röstlängden: Föreslogs vid behov: godkändes av mötet

2: Val av ordförande för mötet: Christer Andersson valdes.

3: Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet: Ragnar Eriksson.

4: Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med ordförande justera protokollet: Torbjörn Larsson och Leif Högdahl valdes.

5: Beslut om närvaro och yttranderätt: endast medlemmar på mötet.

6: Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst: Kallelsen godkändes.

7: Fastställande av dagordningen: Godkändes av mötet.

8: Styrelsens årsredovisning med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse: Godkändes och revisionsberättelse bifogas.

9: Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust: Minusresultat som godkändes.

10: Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen: Christer A. redogjorde för året, mötet godkände.

11: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: Godkändes.

12a: Beslut om styrelsens verksamhetsplan för året: godkändes.

12b: Beslut om styrelsens förslag om rambudget: godkändes.

12c: Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår: Oförändrade.

13: Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter, omval Christer Andersson 1år. Nyval Marcus Sundström, Ingela Svensson 2år Omval suppleanter Peter Lövgren och Sebastian Westmark 1år. Som adjungerad för sponsringsfrågor Valdes Henry Ekström.

14: Val av två revisorer och två revisorssuppleanter:omval på ordinarie Torbjörn Larsson och Tommy Johansson omval på suppleanter Mikael Kyrksjö och Christer Johansson.

15: Val av valberedning: Omval Sten-Åke Berg, Leif Högdahl, Sören Larsson

16: Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15: Beslutades.

17: Övriga Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet, eller motioner som inkommit senast 15 januari: inga motioner.

18a: Lars-Olov Larsson föreslår att klubben ska ha ett fast Elitprov, Mötet beslutade att utreda frågan vidare, kan bli svårt i år.

18b: Utbildning jaktprovsdomare: Jan Klevestedt och Christer Nilsson kommer med förslag på dagar och platser.

18c: Leif Högdahl vill skaffa mer domare: inget beslutades på mötet.

18d: Angelica Andersson föreslog gratis första jaktprovsstart för ungdomar: frågan beslutades att behandlas av styrelsen.

19: Årsmötets avslutande: Ordförande Christer Andersson avslutar. Ordförande Christer Andersson. Justeras Leif Högdahl. Sekreterare Ragnar Eriksson. Justeras Torbjörn Larsson. Efter avslutat möte följde prisutdelning Årets hund Baljåsens Siri äg. Henry Ekström och olika hederspriser delades ut. Knut och Birgitta Johansson uppmärksammades för insatser under åren med tillverkning av vindflöjel Årets hund under många år. Ragnar Eriksson avtackades efter 13 år i styrelsen med blommor mm. Därefter bjöd Mats Berglund på kaffe och goda smörgåsar.